Uwaga prawna

Warunki użytkowania

Usługi świadczone przez firmę ABBYY* na rzecz Użytkownika podlegają następującym Warunkom użytkowania (zwanym dalej Warunkami). Firma ABBYY nie odpowiada za dokładność informacji znajdujących się na tej stronie. Firma ABBYY zastrzega sobie prawo do zmiany każdego rodzaju informacji (włącznie z Warunkami) bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika.

Wyłączenie gwarancji

Wszystkie dostępne tu materiały są dostarczane w stanie „JAK JEST” bez żadnej gwarancji. Firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, domyślnych ani ustawowych, w tym dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, uprawnień ani nienaruszenia praw autorskich. Z materiałów opublikowanych w tej witrynie Użytkownik korzysta wg własnego uznania i na własne ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody w swoim komputerze, włącznie z utratą danych.

Ograniczenie zobowiązań

W żadnym przypadku firma ABBYY nie odpowiada za żadne szkody, czy to pośrednie, czy bezpośrednie, w tym m.in. za szkody wynikłe z utraty zysków, wymiany towarów oraz wszelkie szkody wynikłe z (i) pobrania jakiegokolwiek dostępnego oprogramowania, (ii) użycia prezentowanych informacji lub materiałów, (iii) niewyświadczenia przez firmę ABBYY usług, czy to w ramach postanowień umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, nawet jeżeli firma ABBYY została poinformowana zawczasu o możliwości powstania takich szkód.

Przesyłanie i dostarczanie informacji

Firma ABBYY nie gwarantuje bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do i z witryny. Wszelkie materiały, informacje i inne formy komunikacji z niniejszą witryną będą uznawane za niepoufne. Firma ABBYY nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do tych form komunikacji. Przesyłając lub publikując jakiekolwiek informacje, Użytkownik przyznaje firmie ABBYY nieograniczone bezpłatne prawo do kopiowania, ujawniania, rozprowadzania i dysponowania w dowolny inny sposób tymi informacjami.
Przeglądając niniejszą witrynę, Użytkownik zgadza się nie publikować ani nie wysyłać oraz nie pobierać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, które mogą łamać jakiekolwiek lokalne lub międzynarodowe przepisy.
Firma ABBYY może wg własnego uznania monitorować lub przeglądać wszystkie obszary niniejszej witryny, w których użytkownicy przesyłają lub publikują materiały lub porozumiewają się między sobą, włącznie z wszelkimi czatami i forami użytkowników. Firma ABBYY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowaną w takich miejscach.
Jeśli Użytkownik skorzysta z wybranych rodzajów aktywności dostępnych w tej witrynie, w tym, lecz nie wyłącznie z rejestracji swojej kopii produktów ABBYY*, przesłane dane osobowe będą traktowane przez firmę ABBYY zgodnie z Polityką prywatności, która jest dostępna na tej samej stronie, za pośrednictwem której takie informacje są zbierane. Jeśli Użytkownik zdecyduje się pobierać nowe wersje i aktualizacje produktów firmy ABBYY, firma ABBYY zastrzega sobie prawo do wysyłania mu wszelkich potrzebnych do tego informacji.

Pobieranie

Wszelkie oprogramowanie dostępne do pobrania z tej witryny jest własnością intelektualną firmy ABBYY i/lub jej dostawców. Oprogramowanie to musi być użytkowane zgodnie z postanowieniami dołączonej Umowy licencyjnej (EULA). Użytkowanie oprogramowania w sposób niezgodny z Umową licencyjną EULA jest zabronione.

Użytkowanie treści

Wszystkie informacje, komunikaty, programy, skrypty, zdjęcia, teksty, filmy, grafiki, utwory muzyczne, dźwięki, obrazy i inne materiały i usługi znajdujące się w tej witrynie (zbiorczo nazywane „Treścią”) są dostarczane klientom przez firmę ABBYY jako usługa i mogą być wykorzystywane tylko do celów informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych. Nieautoryzowane kopiowanie, wyświetlanie i używanie w jakikolwiek inny sposób Treści z tej witryny stanowi złamanie lokalnych i/lub międzynarodowych przepisów prawa.

Znaki handlowe

Znaki handlowe, logo i znaki usługowe (zwane zbiorczo „Znakami handlowymi”) widoczne w witrynie ABBYY są własnością firmy ABBYY Software Ltd i innych podmiotów. Wszystkie Znaki handlowe są dostarczane w celach informacyjnych i Użytkownikowi nie jest udzielana licencja na ich użytkowanie. Użytkownikowi nie są przyznawane żadne prawa własności intelektualnej.
Lista praw znaków handlowych innych podmiotów jest dostępna tutaj.

Odnośniki do witryn innych podmiotów

Niniejsza witryna może zawierać odnośniki do witryn innych podmiotów. Firma ABBYY nie wydaje żadnych oświadczeń na temat innych witryn, do których Użytkownik może przejść z niniejszej witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma ABBYY nie odpowiada za treść znajdującą się w witrynach, do których prowadzą odnośniki umieszczone w niniejszej witrynie.
Zamieszczone w niniejszej witrynie odwołania do nazw, znaków, produktów lub usług podmiotów zewnętrznych lub hiperłącza do witryn albo informacji podmiotów zewnętrznych są dostarczane wyłącznie dla udogodnienia. Firma ABBYY nie promuje ani nie poleca treści tych witryn.
Produkty i usługi innych firm niż ABBYY są przywoływane tylko w celach informacyjnych i nie są one w ten sposób promowane ani polecane.

Przepisy prawa w obcych krajach

Firma ABBYY nie gwarantuje zgodności z przepisami prawa w obcych krajach. Użytkownik odwiedzający witrynę jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych.

Uwagi

ABBYY* oznacza grupę firm ABBYY Group.