Polityka prywatności firmy ABBYY

Firma ABBYY USA Software House, Inc. i podmioty stowarzyszone (dalej „ABBYY”) rozumieją i szanują kwestie dotyczące ochrony prywatności. Prawo ochrony prywatności chroni integralność danych identyfikacyjnych osoby („Dane osobowe”) przesyłanych z obcego kraju do Stanów Zjednoczonych.

Zakres. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych, które firma ABBYY zbiera lub otrzymuje spoza Stanów Zjednoczonych i przesyła do Stanów Zjednoczonych, czy to przetwarzanych ręcznie, czy cyfrowo. Polityka ta dotyczy Danych osobowych otrzymywanych w toku działalności firmy ABBYY.

W firmie ABBYY prywatność w internecie oznacza, co następuje:

Warunki użytkowania. Firma ABBYY szanuje prywatność osób podających jej swoje dane osobowe. Niniejsza polityka zawiera wykaz danych osobowych, które możemy zbierać oraz informacje, jak możemy je wykorzystać. Ponadto polityka ta zawiera opis innych ważnych kwestii dotyczących prywatności informacji.

Zbieranie informacji. Firma ABBYY zbiera tylko te informacje identyfikacyjne (nazwisko, tytuł, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail), które zostaną dobrowolnie przekazane za pośrednictwem naszej witryny lub korespondencji e-mail. Zbieramy informacje ogólne (np. typ przeglądarki, zażądane pliki oraz domena i kraj, z którego nadeszło żądanie), aby móc ulepszać naszą witrynę i lepiej spełniać wymagania klientów.

Zasady użycia informacji. Firma ABBYY zbiera informacje dotyczące Użytkownika w celu rejestrowania, wspomagania i umożliwiania udziału Użytkownika w wybranych działaniach oraz zapobiegania oszustwom i nielegalnym czynnościom. Przykładowo: jeśli Użytkownik zasubskrybuje lub zarejestruje produkty i usługi, informacje podane przy rejestracji zostaną wykorzystane do przyznania prawa do pomocy technicznej, jeśli taka przysługuje, lub innych korzyści przysługujących zarejestrowanym użytkownikom. Oto jeszcze jeden przykład: jeżeli Użytkownik weźmie udział w konkursie, zostaną zapisane informacje wpisowe, które później mogą zostać wykorzystane w celu kontaktu w sprawie przyznania ewentualnej nagrody. Ponadto informacje osobiste mogą być wykorzystywane do śledzenia preferencji Użytkownika w celu dopasowania witryny do jego potrzeb oraz informowania go o aktualizacjach, specjalnych ofertach i innych produktach i usługach firmy ABBYY, chyba że Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie takich informacji lub ich przesyłanie jest zabronione przez prawo.

Zanim zapiszemy jakiekolwiek informacje pozwalające zidentyfikować osobę, informujemy Użytkownika o możliwym sposobie wykorzystania jego danych. Przekazane informacje zostaną wykorzystane przez firmę ABBYY w celu odpowiadania na pytania, dostarczania żądanych informacji o produktach i usługach firmy ABBYY oraz śledzenia zamówień składanych u autoryzowanych przedstawicieli firmy ABBYY. Informacje mogą być zbierane, śledzone i przetwarzane przez firmę ABBYY. Jeżeli Użytkownik przekazał dane osobowe do firmy ABBYY drogą elektroniczną i chciałby je usunąć lub zmienić, może się z nami w tym celu skontaktować. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby spełnić taką prośbę. Wszystkie informacje marketingowe wysyłane przez firmę ABBYY na dole zawierają odnośnik umożliwiający automatyczne anulowanie subskrypcji. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości wybierając ten odnośnik i potwierdzając.

Firma ABBYY rozumie i szanuje zasady odpowiedzialnego zarządzania informacjami zebranymi za pośrednictwem witryny i dotyczącymi produktów i usług. Firma ABBYY szanuje prawo Użytkownika do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Firma ABBYY może wysyłać Użytkownikowi informacje o produktach, usługach i specjalnych ofertach, chyba że Użytkownik zrezygnuje z ich otrzymywania lub ich wysyłanie jest zabronione przez prawo.

W pewnych przypadkach firma ABBYY może ujawnić dane osobowe Użytkownika, np. ze względu na obowiązujące prawo lub przepisy albo toczące się postępowanie sądowe. Ponadto możemy ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli stwierdzimy, że jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo kraju, egzekwowanie prawa lub z innych ważnych powodów.

Nasza witryna i ciasteczka. Niektóre strony ABBYY wykorzystują „ciasteczka” i inne technologie śledzące. „Ciasteczko” to niewielki plik tekstowy, w którym można zapisać klucz dla przeglądarki określający bieżący stan sesji. Ciasteczka umożliwiają nam dowiedzieć się, kiedy i gdzie nasi Klienci przeglądają naszą witrynę internetową. Niektóre ciasteczka i inne technologie mogą zostać powiązane z danymi osobowymi Klientów dostarczonymi podczas wcześniejszej wizyty. Funkcjonalność logowania w witrynie wymaga wykorzystania ciasteczek. Inne technologie śledzące mogą rejestrować takie informacje, jak domena internetowa i nazwa hosta, adres IP (szczegółowe informacje są podane niżej), typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, wcześniej odwiedzane strony i godzina wejścia na stronę.

Większość przeglądarek umożliwia blokowanie ciasteczek. Blokada taka powoduje jednak ograniczenie dostępu do niektórych części witryny.

Każde żądanie pliku wysłane do serwera podczas wizyty w naszej witrynie jest rejestrowane. Do gromadzonych informacji zaliczają się nazwa zażądanego pliku, godzina nadejścia żądania oraz adres IP komputera, z którego wysłano żądanie. Na podstawie informacji o adresach IP przeprowadzamy analizy trendów, administrujemy witryną, śledzimy ruchy użytkowników w obrębie witryny oraz zbieramy informacje demograficzne nie umożliwiające identyfikacji konkretnej osoby.

Inne ważne informacje. Witryna ABBYY może zawierać odnośniki do innych witryn. Nie promujemy ani w żaden inny sposób nie odpowiadamy za treść ani politykę prywatności w tych witrynach.

Transfer danych osobowych. Jeśli nie zmusza nas do tego prawo, nie ujawniamy informacji osobowych podmiotom trzecim innym niż nasi partnerzy i sprzedawcy z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej sekcji.

W celu dostarczania produktów i świadczenia usług na rzecz Klientów możemy uzupełniać otrzymywane dane osobowe informacjami otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych. Przykładowo: jeżeli Klient zechce kupić produkt za pomocą korporacyjnego zamówienia zakupu, możemy wykorzystać jego nazwę firmy i adres w celu poproszenia o historię kredytową. Aby przechowywać dokładne informacje o Klientach, możemy także wiązać otrzymywane dane osobowe z już posiadanymi w bazie danych informacjami o Klientach i w razie potrzeby odpowiednio aktualizować te zapisy. Czasami możemy też korzystać z usług firm zewnętrznych w zakresie aktualizacji danych Klientów, aby zmieniać adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje. Podmiot zewnętrzny wykorzystuje te Dane osobowe wyłącznie w celu dokonania potrzebnych zmian i nie przechowuje ani nie wykorzystuje tych Danych osobowych w żadnym innym celu.

Ponadto firma ABBYY udostępnia Dane osobowe pośrednikom, takim jak firmy obsługujące karty kredytowe, banki lub centra realizacji. Pośrednicy są tylko ogniwem łańcucha dystrybucji i nie przechowują ani nie wykorzystują Danych osobowych do żadnych innych celów niż świadczenie zakontraktowanych usług. Ponadto Dane osobowe możemy udostępniać innym kontrahentom lub usługodawcom, którzy wykorzystują je wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz firmy ABBYY i w żadnym innym.

Ponadto Dane osobowe ujawniamy, jeśli zmusza nas do tego prawo lub w celu ochrony własnych praw w odniesieniu do Partnera lub Sprzedawcy albo na żądanie sądu, w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub z powodu innej czynności prawnej.

Wgląd w dane osobowe. Aby otrzymać możliwość wglądu w zgromadzone przez nas Dane osobowe, należy skontaktować się z przedstawicielem ds. prywatności w sposób wskazany poniżej. W granicach naszych możliwości postaramy się dostarczyć żądanych informacji jak najszybciej, jeśli nadal będziemy nimi dysponować, ale zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za poniesione koszty (uwzględniające czas i wydatki).

Bezpieczeństwo. Firma ABBYY robi wszystko, co w jej mocy, by chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, zmienieniem, nieautoryzowanym dostępem i zniszczeniem. Firma ABBYY podejmuje wszelkie rozsądne kroki mające na celu zabezpieczenie poufnych danych osobowych. Dane osobowe dostarczane w związku z rejestracją Użytkownika w witrynie lub w produktach i usługach są zaliczane do Informacji rejestracyjnych. Informacje rejestracyjne są chronione na kilka sposobów. Użytkownik może uzyskać dostęp do Informacji rejestracyjnych za pomocą wybranego przez siebie hasła i unikalnego identyfikatora. Hasło jest szyfrowane. Zalecamy, aby Użytkownik nikomu nie ujawniał hasła. Ponadto Informacje rejestracyjne są przechowywane na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mają tylko wybrani pracownicy firmy ABBYY. Firma ABBYY szyfruje dane osobowe Użytkownika przesyłane do jej serwerów, zabezpieczając je w ten sposób przed dostępem niepowołanych osób.

Egzekwowanie przestrzegania zasad. Wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nas tej Polityki należy w pierwszej kolejności zgłaszać do przedstawiciela ds. prywatności wskazanego poniżej. Ponadto wszelkie śledztwa i rozstrzygnięcia skarg i sporów wynikających z niniejszej Polityki, których nie może rozstrzygnąć nasz przedstawiciel, będą rozstrzygane wg procedur rozstrzygania sporów i egzekwowania przepisów JAMS. Więcej informacji na temat JAMS znajduje się w witrynie internetowej pod adresem www.jamsadr.com. Przestrzeganie przez firmę ABBYY zasad tej Polityki podlega nadzorowi przez amerykańską Federalną Komisję Handlu, do której można kierować skargi w przypadku, gdy nie uda się dojść do porozumienia innym sposobem.

Prawa autorskie i warunki użytkowania. Niniejszym udziela się zezwolenia do używania Dokumentów (takich jak informacje o produktach, informacje prasowe, broszury informacyjne i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) z tej witryny, pod warunkiem, że (1) informacje o prawach autorskich firmy ABBYY zostaną zachowane we wszystkich kopiach; (2) Dokumenty z tego serwera będą używane tylko w celach informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych oraz nie będą kopiowane ani publikowane w żadnej sieci komputerowej ani nadawane w żadnych mediach; oraz (3) Dokumenty nie zostaną w żaden sposób zmienione.

Wykorzystanie Dokumentów w innych celach jest zabronione przez prawo i może pociągać za sobą poważne sankcje cywilne i karne. Przeciwko osobom naruszającym prawo będą wysuwane zarzuty w maksymalnym możliwym zakresie.

Wszystkie informacje zamieszczone w tej witrynie są dostarczane w formie „jak jest”. Firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domyślnych, w odniesieniu do dokładności i poprawności informacji. Firma ABBYY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania tych informacji. Logo ABBYY i logo wszystkich produktów firmy ABBYY są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy ABBYY. Wszystkie inne produkty są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Zasady opisane w niniejszej polityce prywatności reprezentują obowiązujące zasady ochrony danych na 2009 r. Firma ABBYY zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie wprowadzone na tych stronach internetowych.

Przejęcie, fuzja lub bankructwo. Jeśli firma ABBYY lub któryś z jej oddziałów lub jednostek zależnych ulegnie przejęciu przez inny podmiot lub dokona fuzji z innym podmiotem, powstały w następstwie podmiot będzie zobowiązany do przestrzegania postanowień tej Polityki w odniesieniu do Danych osobowych podlegających tej Polityce, które były w posiadaniu podmiotu przejętego lub biorącego udział w scaleniu przed przejęciem lub scaleniem. W przypadku bankructwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Zmiany Polityki prywatności. Wszystkie informacje osobowe, które zbieramy podlegają niniejszej Polityce prywatności, która od czasu do czasu może być poprawiana. Firma ABBYY może zmienić Politykę prywatności wg własnego uznania i o wszelkich takich zmianach będzie informować w tej Polityce prywatności oraz w stopkach stron internetowych zawierających autoryzowane odnośniki do tej Polityki prywatności.

Przedstawiciel ds. prywatności. Aby przejrzeć i zmienić swoje dane osobowe i preferencje dotyczące komunikacji, należy skontaktować się z przedstawicielem ds. prywatności. Pytania dotyczące zasad zachowania prywatności firmy ABBYY można wysyłać na adres e-mail privacy@abbyyusa.com lub zadawać pod numerem telefonu +1-408-457-9777. Listy można wysyłać pod następujący adres:

 

Przedstawiciel ds. prywatności,
ABBYY USA Software House, Inc.,
880 North McCarthy Blvd., Suite 220, Milpitas,
CA 95035