Zdravotníctvo

Riešenia spoločnosti ABBYY pre zdravotníctvo

Veľa zdravotníckych organizácií, ako sú nemocnice a kliniky, zaviedlo systémy elektronického zdravotného záznamu (EHR) alebo elektronického chorobopisu (EMR) na zefektívnenie prevádzky a zníženie nákladov pri zachovaní vysokej kvality starostlivosti o pacienta.

Dnešní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia prepojiť elektronické záznamy o pacientoch s už existujúcou papierovou evidenciou a načítavať informácie z papierových dokumentov, ktoré im prichádzajú každý deň. Ručné prepisovanie dôležitých informácií z týchto dokumentov je časovo náročné, náchylné na chyby a drahé. Udržiavanie papierovej a elektronickej evidencie je drahé a hľadanie alebo zdieľanie zložiek s papierovými dokumentmi môže spôsobiť zdržania.

Spoločnosť ABBYY umožňuje zdravotníckym organizáciám optimalizáciu postupov spracovania dokumentov automatickou klasifikáciou dokumentov, veľmi presným zberom informácií a odosielaním dokumentov a extrahovaných údajov o pacientovi do systémov správy zdravotníckych informácií (HIM). Automatizáciou tohto postupu môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zaručiť dostupnosť informácií pri starostlivosti o pacientov alebo vystavovaní účtov pacientovi s minimálnym úsilím.

Hlavné výhody

Zvýšenie efektívnosti

Zefektívnenie záznamov o pacientoch, vysvetľovanie výhod (EOB) a spracovanie vyúčtovania pre zdravotné poisťovne. Jednoduché odosielanie do EHR/EMR automatizáciou klasifikácie a snímania všetkých lekárskych dokumentov, ktoré sa tak stávajú súčasťou celého záznamu pacienta.

Znižovanie nákladov

Náhrada nákladného ručného spracovania automatizovaným spracovaním zdravotníckych dokumentov. Zvýšenie produktivity zamestnancov, aby sa zamestnanci mohli sústrediť na profesionálnu prácu namiesto ručného prepisovania dát.

Vyššia presnosť údajov

Podstatné zníženie výskytu chýb použitím špičkovej technológie OCR/ICR/OMR/rozpoznávania čiarového kódu a overovania dát pre systémy účtovania pacientovi a iné systémy.

Zlepšenie starostlivosti o pacienta

Možnosť rýchleho vyhľadávania a poskytnutia údajov o pacientoch lekárom, zdravotným sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom na podporu zlepšeného rozhodovania v zdravotníctve.

Chcete vedieť viac?

Získajte viac informácií o riešeniach spoločnosti ABBYY.